Ứng dụng Bấc thấm

Ứng dụng Bấc thấm

Ứng dụng Bấc thấm

Ứng dụng Bấc thấm

Ứng dụng Bấc thấm

Ứng dụng bấc thấm xử lý nền đất yếu kết hợp hút chân không và gia tải trước

Ứng dụng bấc thấm xử lý nền đất yếu kết hợp hút chân không và gia tải trước đã và đang được áp dụng ở nhiều nơi trên thế giới. Mặc dù vậy, việc tính toán thiết kế vẫn còn đang được hoàn thiện. Hiện chưa có một cơ sở lý thuyết tính toán nào được thực hiện cho toàn bộ công tác xử lý nền bằng phương pháp này.

Ở Việt Nam hiện nay Ứng dụng bấc thấm xử lý nền đất yếu được tính toán giống như nền xử lý bằng bấc thấm và gia tải trước. Hoàn toàn chưa đề cập đến độ cố kết do hút chân không đạt được trong tổng thể “hút chân không và gia tải”. Do vậy, kết quả quan trắc còn sai lệch nhiều so với kết quả tính toán lý thuyết. Mặt khác, Nhà nước vẫn chưa ban hành quy trình tính toán cụ thể cho trường hợp xử lý nền bằng bấc thấm kết hợp hút chân không và gia tải trước. Chính vì vậy, ứng dụng phương pháp xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm kết hợp với hút chân không và gia tải trước có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác xử lý nền đất yếu tại Việt Nam.

Ứng dụng bấc thấm xử lý nền đất yếu

Bản chất của phương pháp hút chân không là tạo ra một áp suất chân không tác dụng vào khối đất làm giảm áp lực nước lỗ rỗng (hút nước ra), dẫn đến ứng suất hữu hiệu trong nền đất tăng trong khi ứng suất tổng không thay đổi, từ đó làm tăng quá trình cố kết của đất nền. Hút chân không làm tăng gradient thủy lực theo phương ngang của dòng thấm, từ đó thúc đẩy nước thoát ra khỏi đất nền nhanh hơn về phía bấc thấm.

Khi hút chân không tạo ra áp lực nước lỗ rỗng âm dọc theo chiều dài đường thấm và trên mặt đất, làm tăng gradient thủy lực theo phương ngang (cho nước thoát ra) và tăng ứng suất hiệu quả trong đất (mặc dù không tăng ứng suất tổng), từ đó điều khiển được tốc độ cố kết của đất mà không làm tăng áp lực nước lỗ rỗng dương (Qian,1992; Leong 2000), kết quả làm giảm chiều cao đắp của nền đường khi yêu cầu đạt được độ cố kết giống nhau. Khi kết hợp cả hút chân không và gia tải trước có tác dụng làm giảm chiều cao đắp và thúc đẩy tốc độ cố kết của đất nền, rút ngắn thời gian thi công

Căn cứ vào bài toán cố kết thấm cho trường hợp xử lý nền bằng giếng thoát nước thẳng đứng kết hợp với hút chân không và gia tải của (Indraratna và nnk, 2005) đã xác lập (Rujikiatkamjorn và Indraratna, 2008) và (Indraratna, 2009) đã đề ra các bước tính toán thiết kế nền đắp theo một giai đoạn: