Vải địa kỹ thuật dùng cho các hồ chôn lấp, hố thải