Thiết kế, thi công và nghiệm thu màng chống thấm HDPE