Quy định chung về lấy mẫu, thử mẫu và xử lý thống kê